Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

2013 - 60 jarig bestaan

 

60 jaar “De Nachtegaal Brugge”
Voorwoord
 
Als voorzitter, sedert 1975, wordt het even stil om me heen. Dan pas dringt het tot me door, 10 jaar geleden ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van onze vereniging verkregen we de Koninklijke erkenning.
 
Bij deze gelegenheid was een ontvangst bij de gouverneur van West-Vlaanderen voorzien en werd de medaille en de erkenning getekend door de koning “Albert II” plechtig overhandigd aan een afvaardiging van “De Nachtegaal Brugge” bestaande uit me zelf, Henri Werrebrouck en Eddy Verlinde.
 
Een “Koninklijke vereniging, De Nachtegaal Brugge”, aangesloten bij de K.B.O.F. die u dierbaar is, met haar bestuur en alle leden, met haar vele activiteiten, die de vereniging heeft doen groeien tot de grootste ornithologische vereniging van het Gewest Brugge-Oostende van vogelliefhebbers, vogelhouders en vogelkwekers.
 
Op 23 augustus 1953, werd te Brugge “De Nachtegaal “ gesticht. Samen met onze voorzitters uit het verleden : Amedé Verlinde, Roger Verhaeghe, Maurits Lierman, Germain Naeyaert, allen reeds overleden, en onze huidige voorzitter Marc De Coninck. Zij hebben ingezien dat de toekomst van onze hobby, de vogelliefhebberij in ’t algemeen, te coördineren en te verdedigen was.
De inspanning en samenwerking van alle verantwoordelijkheid van onze vereniging hebben het thans mogelijk gemaakt dat de “Koninklijk vereniging De Nachtegaal Brugge” een voorbeeld was en nog steeds is, in de ornithologische middens van de Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie (K.B.O.F.)
 
De laatste 10 jaar is er zeer veel gebeurd, vele van onze oude leden zijn gestorven, de houders van dag- en nachtroofvogels hebben zich geprofileerd. Er is een website gemaakt waardoor we bekendheid kregen over de volledige wereld (reeds 55.000 bezoekers genoteerd) en zijn ingestapt op de digitalisering van de K.BO.F. waardoor alles in een handomdraai ter beschikking is van ons allen.
 
Waar er gefeest en het glas mag worden gegeven op 60 jaar “De Nachtegaal” is het normaal een goede gewoonte om even terug te blikken naar de jaren die voorbij zijn gegaan. Met groot ontzag en eerbied wil ik opzien naar onze stichters van weleer en mijn algehele dankbaarheid leggen in de handen van mijn voorgangers. Verder zou ik allen willen danken, zij die zich als bestuurslid of als eenvoudig lid verdienstelijk hebben gemaakt.   
 
Tot besluit wens ik me te wenden tot degenen die nog steeds het roer van onze vereniging in handen hebben, tot hen, die zich steeds inzetten om de jaarlijkse activiteiten samen te stellen, de algemene vergaderingen te coördineren, de activiteiten van de jeugdwerking, nestkastenwerking, ringendienst, de tentoonstellers en de reeds geplaatste volières in rust en verzorging tehuizen bij te staan in hun onderhoud en hen te danken voor hun inzet. 
 
Namens het bestuur,
 
Marc De Coninck
Voorzitter

8 september 2013

Tijdens de algemene ledenvergadering die in het teken stond van ons 60 jarig bestaan mocht het bestuur de schepen van sport van de Stad Brugge, mevr. Annick Lambrechts, alsook de OCMW voorzitter dhr Dirk Defauw, verwelkomen.

Tussen de diverse toespraken door werd aan alle aanwezigen een receptie aangeboden en aan de trouwe leden een aandenken gegeven.